Cultural Events

EventDescriptionStartEnd
Charya
Bharatanatyam Dance
 Smt. Viji Rao and Three Aksha Dance Company
With Music ensemble from India and France:
Vocal – Sri. Ajay Warriar
Nattuvangam – Smt. Viji Rao
Mridangam – Sri. Balaji Ramji
Violin – Sri. Thevarajah
Multi percussion – Sri. Praveen D. Rao
6/30/2019 4:00:00 PM 6/30/2019 5:45:00 PM
"Āndāl Kalyaṇam"
Kuchipudi Dance 
By Smt. Sasikala Penumarthi & Students
Lyrics by Sri. Indraganti Srikantha Sarma
Music by Subhashini Krishnamurthy
Choreographed & Directed by Smt. Sasikala Penumarthi
7/6/2019 3:00:00 PM 7/6/2019 4:30:00 PM
Āzhwar Ārādhana
9:00 am – Puja
Followed by Group singing of Āzhwar Pasurams
2:30 pm – Individual singing of Āzhwar Pasurams
3:00 pm – “Āzhwarum Alarmel Mangaiyum” 
- Upanyasam by S.V. Temple Priest Badrinarayan
4:00 pm - Vocal Concert
7/20/2019 9:00:00 AM 7/20/2019 6:30:00 PM
Vocal Concert
Āzhwar Ārādhana 
Vocal Sri. Srirangam Prasanna Venkatesh
Violin Chi. Saketha Pantula
Mridangam Sri. Jayanth Balasubramaniam 
7/20/2019 4:00:00 PM 7/20/2019 6:30:00 PM
Vocal Concert
Vocal – Kum. Shree Varshenee & Kum. Nitheyaa Shree
Violin – Chi. Bhargav Tumkur
Mridangam – Chi. Sri Hari
Kanjira – Chi. Kabalian
8/3/2019 4:00:00 PM 8/3/2019 6:15:00 PM
Vocal Concert
Vocal – Sri. Vikram Sundararaman
Violin – Sri. K.V.S. Vinay
Mridangam – Sri. Athrey Nadhan
8/24/2019 4:00:00 PM 8/24/2019 6:30:00 PM
Śri Annamacharya Ārādhana
9:00 am - Puja
Followed by Group Singing of Annamayya kritis
3:00 pm - Individual singing of Annamayya kritis
4:00 pm - Vocal Concert
Vocal - Smt. Kamala Deepti
Violin - Chi. Kamalakiran Vinjamuri
Mridangam - Sri. Vijay Ganesh
9/7/2019 9:00:00 AM 9/7/2019 7:00:00 PM
Vocal Concert
Śri Annamacharya Ārādhana 

Vocal - Smt. Kamala Deepti
Violin Chi. Kamalakiran Vinjamuri
MridangamSri. Vijay Ganesh
9/7/2019 4:00:00 PM 9/7/2019 6:30:00 PM
Śri Swati Tirunal Sangeethotsavam
9:00 am - Puja
Followed by Group Singing of Swati Tirunal compositions
3:00 pm - Individual singing of Swati Tirunal compositions
4:00 pm - Vocal Concert
Vocal - Smt. Sankari Krishnan
Violin - Smt. Charulatha Ramanujam
Mridangam - Sri. V.S. Raghavan
9/28/2019 9:00:00 AM 9/28/2019 7:00:00 PM
Vaadya Tarangam Duet
Deepavali Concert
(Vaadya Tarangam Duet) 
Bamboo Flute – Smt. Shantala Subramanyam
Chitravina – Sri. Vishaal Sapuram
Double Mridangam & Konakkol – Sri. N.C. Bharadwaj & Sri. Anirudha Bhat
10/19/2019 4:00:00 PM 10/19/2019 6:30:00 PM